سامانه مدیریت مجلا و پس از بررسی اولیه در هیأت تحریریه در صورت دارا بودن شرایط به داوری ارسال می‌کندیک

درصد پذیرش 37
درصد عدم پذیرش 10
تعداد مشاهده مقاله 254,442

 

 
صاحب امتیاز

اعضای مشورتی هیات تحریریه
شاپا چاپی
2383-3637
شاپا الکترونیکی
5656-0000

ابر واژگان