درصد پذیرش 37
درصد عدم پذیرش 9
تعداد مشاهده مقاله 5,063

 

 

سامانه مدیریت مجلا و پس از بررسی اولیه در هیأت تحریریه در صورت دارا بودن شرایط به داوری ارسال می‌کندیک

شماره جاری: دوره 19، شماره 1، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

اعضای مشورتی هیات تحریریه
شاپا چاپی
2383-3637
شاپا الکترونیکی
5656-0000

ابر واژگان