الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چکیده

گفت‌وگو یکی از ابزارهای ارتباطی ناهمزمان در سامانه‌های یادگیری الکترونیکی هستند. بر ‌اساس مدل اجتماع‌پژوهی (پژوهشی) «گریسون» و‌ «اندرسون»، استفادة مناسب از ‌این ابزارها به‌ تقویت مهارت‌های پژوهشگری، شناختی، اجتماعی و یادگیری موضوعی کمک می‌کند. بر ‌این اساس، هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش تالارهای گفت‌وگو در بهبود فرایند یادگیری دانشجویان دانشگاه‌های الکترونیکی است. جامعة آماری ‌این پژوهش شامل تمام دانشجویان و مدرسان دانشگاه الکترونیکی مهر البرز است. برای تعیین حجم نمونه از جامعة دانشجویان از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی استفاده شده است که تعداد نمونة انتخاب شده با رعایت ملاحظات 225 نفر برآورد شده است. تعداد مدرسان نیز با استفاده از روش سرشماری 25 نفر به ‌دست آمده است. ابزار جمع‌آوری

کلیدواژه‌ها


دوره 19، شماره 1
زمستان 1398
صفحه 1-13
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1392
  • تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1394