اهداف و چشم انداز

 

 

مرکز اسناد و ترویج دانش پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی را با اهداف زیر منتشر می‌کند:

 

 - انتشار تاریخ جامع تحولات نیروهای انتظامی

 

- اشاعه فرهنگ سندپژوهی با هدف تقویت و تحکیم مبانی نظری تاریخ انتظامی

 

- ترویج مطالعات تاریخی در قلمرو علوم خاص انتظامی بر پایه اسناد و مدارک موجود

 

- اشاعه رویکردهای نو در تدوین تاریخ نظم و امنیت بر پایه مدل های جدید

 

بدین وسیله از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های تألیفی و ترجمه‌ای خود را در زمینه­های مذکور، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.