اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی
حمید مولیی
حمید مولیی تهران

  • molachmail.ir
اعضای مشورتی هیات تحریریه
احمد سلطانی نژاد
احمد سلطانی نژاد مدیر عامل شرکت سیناوب
هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

  • soltanisinaweb.net
دبیر تخصصی
رضوان
رضوان تهران

  • rezvanchmail.ir

سخن سردبیر

تیم اجرایی
زرذ
زرذ زرذ

زرذ