اخلاق شهروندی در نهج البلاغه
1. اخلاق شهروندی در نهج البلاغه

فاطمه غفاری؛ نرگس نظرنژاد؛ فتحیه فتاحی زاده؛ مدیر سامانه

دوره 1، شماره 65 ، تابستان 1389، صفحه 1-100

چکیده
  امروزه با پیشرفت علوم و فناوری روابط میان مردم و حکومت نیز افزایش پیدا کرده است بنابراین شناخت وظایف اخلاقی مردم در حکومت موضوع مهمی است که ذیل موضوع اخلاق شهروندی مطرح می شود . تبیین اخلاق شهروندی در ...  بیشتر