تعیین پهنه های متاثر از طوفان های گرد وخاک در سرعت های مختلف باد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: دشت سیستان)

نویسنده

دانشکاه یزد

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین پهنه‌های متاثر از طوفان در سرعت‌های مختلف باد با استفاده از تصاویر ماهواره انجام پذیرفته است. برای این منظور پس از بررسی شرایط بادناکی دشت سیستان و استفاده ازداده های آمار باد، 5 روز طوفانی شهرستان زابل که معرف سرعت‌های مختلف باد و دیدهای افقی متفاوت در حین طوفان است، انتخاب و تصویر ماهواره آن تهیه گردید. برای رسیدن به هدف فوق تصاویری با پوشش زیاد و قابلیت تکرار مورد نیاز است که داده‌های سنجنده MODIS مناسب تشخیص داده شد. سپس با رسم پروفیل رادیانس طوفان و انتخاب باندهایی که کمترین و بیشترین بازتاب را از طوفان داشتند، شاخص طوفان تعریف گردید. این شاخص از مجذور تفاضل باندهای مرئی و مادون قرمز حرارتی تهیه گردید که محدوده‌های طوفانی را با دامنه تغییرات بازتاب بین 0 تا 16 تفکیک می نماید.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1391
  • تاریخ پذیرش: 04 بهمن 1394