< body id="grad1" >
1. راهنمای سیناوب

احمد سلطانی نژاد

دوره 19، شماره 3 ، زمستان 1397، صفحه 1-10

چکیده
  تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 150 تا 200 کلمه تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 150 تا 200 کلمه تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 150 تا 200 کلمه تواند ...  بیشتر

2. تعیین پهنه های متاثر از طوفان های گرد وخاک در سرعت های مختلف باد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: دشت سیستان)

محمد حسین مختاری

دوره 19، شماره 3 ، زمستان 1397، صفحه 1-12

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین پهنه‌های متاثر از طوفان در سرعت‌های مختلف باد با استفاده از تصاویر ماهواره انجام پذیرفته است. برای این منظور پس از بررسی شرایط بادناکی دشت سیستان و استفاده ازداده های آمار باد، 5 روز طوفانی شهرستان زابل که معرف سرعت‌های مختلف باد و دیدهای افقی متفاوت در حین طوفان است، انتخاب و تصویر ماهواره آن تهیه گردید. برای ...  بیشتر