تأثیر مصرف عصارۀ آلیوم پارادوکسوم همراه با دویدن اختیاری بر سطوح آمیلوئید بتا (Aβ1-42) مغز در مدل تجربی دیابت قندی رت‌های نر

نویسنده

دانشکده تربیت بدنی

چکیده

پروتئین آمیلوئید بتا (Aβ) به‌عنوان نشانگر اصلی بیماری آلزایمر در مغز بیماران دیابتی افزایش می‌یابد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ترکیبی 6 هفته تمرین دویدن اختیاری روی چرخ دوار و مصرف عصارۀ گیاه آلیوم پارادوکسوم بر سطوح آمیلوئید بتا قشر مغز رت‌های دیابتی‌ تحریک‌شده با آلوکسان بود.
به این منظور 42 سر رت نر نژاد ویستار به وزن 1± 185 گرم، و سن 8 هفته، به‌طور تصادفی در 6 گروه (هر گروه 7 سر) کنترل سالم(C)، ورزشی(T)، کنترل-دیابتی(CD)، ورزشی- دیابتی(DT)، آلیوم-دیابت(DA) و ورزشی-آلیوم-دیابت(DAT) قرار گرفتند. رت‌ها با تزریق آلوکسان (mg/kg120) محلول در بافر سالین به‌صورت درون صفاقی، دیابتی شدند. رت‌های گروه‌های ورزشی و ورزشی- دیابتی به‌مدت 6 هفته در قفس‌های مجهز به چرخ دوار و به‌صورت اختیاری به فعالیت پرداختند.
به‌دنبال اجرای 6 هفته فعالیت اختیاری، مقدار Aβ1-42 قشر مغز گروه‌های ورزشی و ورزشی-دیابتی کاهش یافت. سطوح Aβ1-42 در گروه T نسبت به گروه C و گروه DT نسبت به گروه CD به طور معنی‌داری کاهش نشان داد (001/0P<). همچنین سطوح Aβ1-42 در گروه CD نسبت به گروه C به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (001/0P<). اجرای 6 هفته فعالیت اختیاری و مصرف عصارۀ‌ گیاه آلیوم پارادوکسوم، مقدار Aβ1-42 قشر مغز گروه DAT را نسبت به

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1392
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1393