عنوان کامل [English]

نوع مقاله: مروری

نویسنده

مدیر / موسسه

چکیده

تعداد کلمات مجاز برای چکیده 50 تا 1000 کلمه می باشد. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 50 تا 1000 کلمه می باشد. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 50 تا 1000 کلمه می باشد. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 50 تا 1000 کلمه می باشد. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 50 تا 1000 کلمه می باشد. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 50 تا 1000 کلمه می باشد. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 50 تا 1000 کلمه می باشد. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 50 تا 1000 کلمه می باشد. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 50 تا 1000 کلمه می باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 11، شماره 20 - شماره پیاپی 8
مهر و آبان 1396
صفحه 1-15
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1395
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1396