روش عددی معادلات دیفرانسیل کسری توزیعی

نوع مقاله: مروری

نویسنده

دانشگاه کاشان

چکیده

یک روش محاسباتی برای حل مدل ریاضی محلول گاز در یک سیال ارائه می‌شود. این مدل تغییر جرم حجمی گاز انتشار یافته بر اثر تماس با سطح سیال را توصیف می‌کند. یک نمایش مناسب از جواب بر پایهچندجمله-ایهای مونتس، حل عددی مسئله را به حل یک دستگاه خطی از معادله‌های جبری تبدیل می‌کند. چند مثال عددی نیز مؤید دقت و کارایی این روش ارائه شده است.
یک روش محاسباتی برای حل مدل ریاضی محلول گاز در یک سیال ارائه می‌شود. این مدل تغییر جرم حجمی گاز انتشار یافته بر اثر تماس با سطح سیال را توصیف می‌کند. یک نمایش مناسب از جواب بر پایهچندجمله-ایهای مونتس، حل عددی مسئله را به حل یک دستگاه خطی از معادله‌های جبری تبدیل می‌کند. چند مثال عددی نیز مؤید دقت و کارایی این روش ارائه شده است.
یک روش محاسباتی برای حل مدل ریاضی محلول گاز در یک سیال ارائه می‌شود. این مدل تغییر جرم حجمی گاز انتشار یافته بر اثر تماس با سطح سیال را توصیف می‌کند. یک نمایش مناسب از جواب بر پایهچندجمله-ایهای مونتس، حل عددی مسئله را به حل یک دستگاه خطی از معادله‌های جبری تبدیل می‌کند. چند مثال عددی نیز مؤید دقت و کارایی این روش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات