سلول‌های دندریتیک لنفوئیدی بار شده با عصاره سلول‌های توموری شوک حرارتی دیده: بررسی اثر سیتوتوکسیک در موش‌های مبتلا به سرطان

نویسندگان

1 تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: سلول‌های دندریتیک برای فعال‌سازی و قطبی شدن سلول‌های T در راستای پاسخ‌های ایمنی اکتسابی ضروری هستند. در تحقیق حاضر، اثر رده لنفوئیدی سلول‌های دندریتیک بار شده با عصاره سلول‌های توموری شوک حرارتی دیده در مدل تومور فیبروسارکوما ارزیابی شد.
مواد و روش‌ها: موش‌های Balb/C، ده روز قبل از ایمن‌سازی با سلول‌های دندریتیک با تزریق رده سلولی
Wehi-164 به‌صورت زیر پوستی مبتلا به تومور فیبروسارکوما شدند. بیان مولکول‌های HSP70 در سلول‌های توموری که شوک حرارتی دیدند با وسترن بلات بررسی شد. رده لنفوئیدی سلول‌های دندریتیک از طحال موش با روش بید مغناطیسی (MACS)، جداسازی و تخلیص شدند. سپس واکسن در گروه‌های مختلف شامل سلول‌های لنفوئیدی دندریتیک بار شده با عصاره سلول‌های توموری شوک حرارتی دیده، حرارت ندیده و بدون عصاره سلول توموری به‌صورت زیر پوستی تزریق شد و حجم تومور، طول عمر و آثار سیتوتوکسیک بررسی شد.
نتایج: نتایج نشان داد که واکسن سلول‌های دندریتیک لنفوئیدی بار شده با عصاره سلول‌های توموری شوک حرارتی دیده، سبب کاهش معنی‌دار حجم تومور و افزایش طول عمر در موش‌های ایمن شده، شد. ایمنی‌درمانی با سلول‌های دندریتیک لنفوئیدی بار شده با عصاره سلول‌های توموری شوک حرارتی دیده، منجر به افزایش معنی‌دار فعالیت سلول‌های T سیتوتوکسیک در بافت توموری شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از رده لنفوئیدی سلول دندریتیک بار شده با عصاره سلول‌های توموری شوک حرارتی دیده می‌تواند باعث القای پاسخ سیتوتوکسیک ضد تومور فیبروسارکوما شده و راه‌کارهای جدیدی را در درمان سرطان معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها