این عنوان برای تست سیستم است

نویسندگان

1 دانشگاه تهران مرکز

2 test

چکیده

باانجام مداخله آموزشی،معلوم گردید هردو روش در افزایش آگاهی و عملکردکلیه دانشجویان بطور معنی داری نسبت به پیش آزمون درتمام حیطه های آگاهی وعملکرد موثر بوده اندبطوریکه میانگین نمره آگاهی کل به 39-32 وعملکردبه19-17 رسیدp=0.001).( درمقایسه تاثیر کارگاه بردانشجویان دورشته باهم ، مشخص گردید دانشجویان پرستاری بطورمعناداری درحیطه آگاهی برترازدانشجویان هوشبری بودند(p=0.014). ولی درحیطه عملکردمیانگین نمرات دانشجویان تفاوت معناداری بایکدیگرنداشته وهردوروش تاثیر یکسان داشتند.درمقایسه تاثیرروش حل مساله بردانشجویان هردورشته باهم معلوم گردیدروش حل مساله دردانشجویان پرستاری درحیطه آگاهی بطورمعناداری موثرتربوده (p=0.009).ولی تفاوت معناداری بین میانگین نمرات عملکرددانشجویان دورشته در روش حل مساله مشاهده نگردید.
کلیدواژه ها:کارگاه آموزشی، حل مساله، احیای قلبی ریوی، پ
باانجام مداخله آموزشی،معلوم گردید هردو روش در افزایش آگاهی و عملکردکلیه دانشجویان بطور معنی داری نسبت به پیش آزمون درتمام حیطه های آگاهی وعملکرد موثر بوده اندبطوریکه میانگین نمره آگاهی کل به 39-32 وعملکردبه19-17 رسیدp=0.001).( درمقایسه تاثیر کارگاه بردانشجویان دورشته باهم ، مشخص گردید دانشجویان پرستاری بطورمعناداری درحیطه آگاهی برترازدانشجویان هوشبری بودند(p=0.014). ولی درحیطه عملکردمیانگین نمرات دانشجویان تفاوت معناداری بایکدیگرنداشته وهردوروش تاثیر یکسان داشتند.درمقایسه تاثیرروش حل مساله بردانشجویان هردورشته باهم معلوم گردیدروش حل مساله دردانشجویان پرستاری درحیطه آگاهی بطورمعناداری موثرتربوده (p=0.009).ولی تفاوت معناداری بین میانگین نمرات عملکرددانشجویان دورشته در روش حل مساله مشاهده نگردید.
کلیدواژه

کلیدواژه‌ها


دوره 1، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1389
صفحه 1-10
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1392
  • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1392